Trưởng phòng: PGS.TS. Ngô Trịnh Tùng
                                                                                   Điện thoại: 0989749665
                                                                                   Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
P 20180413 101502 BF1.jpg ngô Trịnh Tùng 

   1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

POLYME CHUC NANG 2023 

 

    2. Chức năng, nhiệm vụ

     - Nghiên cứu hóa học và biến đổi hóa học trong lĩnh vực vật liệu polyme chức năng, vật liệu cấu trúc nano, vật liệu polyme có nguồn gốc thiên nhiên và ứng dụng trong kỹ thuật và đời sống;

    - Phân tích định danh, đặc tính hóa - lý, thử nghiệm, đánh giá chất lượng của vật liệu và các sản phẩm hàng hóa;

    - Tư vấn, chuyển giao, triển khai ứng dụng, sản xuất thử nghiệm các vật liệu mới ở quy mô pilot và thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ;

    - Tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu trên.

         

                                                                                                                                                                                                                       Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: