Trưởng phòng: NCVC. ThS. Tạ Thủy Nguyên 
Điện thoại: 024.38362968; DĐ: 0904214526
Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 IMG 1463.jpgnguyen

1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

Trình độ 

Học hàm, học vị

Số điện thoại

 E-mail

1

Tạ Thủy Nguyên

Trưởng phòng

Thạc sĩ 0904214562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đỗ Thị Hồng Nhung

 

Thạc sĩ  

d-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đỗ Thị Nhài

 

Thạc sĩ  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Mai Thị Huyền Thương

 

Thạc sĩ  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Đoàn Thị Bích Hòa

 

Thạc sĩ  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 Phạm Thị Mai  

Thạc sĩ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Lê Ngọc Anh  

Đại học

   
8 Phạm Thị Thiên Hương  

Đại học

   
9 Vũ Hà Lan  

Đại học

   

10

Đàm Thị Tuyết

  Thạc sĩ  

 

 

   2. Lĩnh vực nghiên cứu: 

  • Hóa phân tích, Hóa môi trường bao gồm:

-    Nghiên cứu xây dựng phát triển phương pháp và qui trình phân tích để giải quyết vấn đề đòi hỏi bởi thực tế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và sản xuất, môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất.

-    Điều tra tài nguyên khoáng sản, đánh giá tác môi trường, nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và nước sinh hoạt, chế tạo vật liệu xử lý chất thải.

-   Tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ, kỹ năng cho các cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực hóa phân tích. Đào tạo hướng dẫn sinh viên nghiên cứu hóa học phân tích, môi trường cho các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo trong cả nước.

-   Áp dụng kết quả nghiên cứu, triển khai dịch vụ nghiên cứu và phân tích.Thực hiện các hợp đồng dịch vụ phân tích, quan trắc môi trường, đào tạo cán bộ về phân tích môi trường, hóa phân tích.

   3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế

    1.   Tạ Thủy Nguyên, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hưng Dũng, Mai Thị Huyền Thương. Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích Focmaldehyd phục vụ quan trắc môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội nghi Khoa học Viện Hóa học, 327-329 (2011).

    2.   Tạ Thủy Nguyên, Lê Trường Giang, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Phương Mai. Nghiên cứu xác định lượng vết clo tự do trong nước sinh hoạt bằng phương pháp quang phổ với thuốc thử I2. Hội nghị Khoa học Viện Hóa học, 330-333 (2011).

    3.   Đỗ Thị Hồng Nhung, Tạ Thủy Nguyên, Nguyễn Thị Hạnh, Nghiên cứu quy trình phân tích nhanh và chính xác các nguyên tố đất hiếm, Tạp chí hóa học, T.51(3AB) 181-186, 2013.

    4.  Tạ Thủy Nguyên, Nguyễn Tiến Tùng, Nguyễn Hưng Dũng, Đỗ Thị Hồng Nhung, Mai Thị Huyền Thương, Đoàn Thị Bích Hòa. Nghiên cứu ảnh hưởng của Holmi, Yttri, Fe và tốc độ dòng sol khí đến sự xác định nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp ICP-OES: Ứng dụng xác định hàm lượng nguyên tố đất hiếm trong mẫu quặng, tạp chí hóa học, T52(6A) 113-117,2014.

    5.  Ta Thuy Nguyen, Le Truong Giang, Nguyen Ngoc Tung, Hans Christian Bruun Hansen. Study the formation of active chlorine, chlorate and perchlorate during electrolysis using small chloride concentration by Adept electrochemical technology: The effects of organic solution, Proceedings of the first Vast-Bas workshop on Science and Technology, ISBN 978-604-913-304-6, 1, 495, 2014.

    6.   Đỗ Thị Hồng Nhung, Tạ Thủy Nguyên, Đoàn Thị Bích Hòa, Mai Thị Huyền Thương, Phạm Thị Mai, Nguyễn Hưng Dũng, Nghiên cứu công nghệ tận thu kẽm trong bụi lò luyện bằng axit sulphuric, Tạp chí Hóa hóa học,54(6e2) 53-57, 2016. 

    7.  Trịnh Thị Thu Hà, Lê trường Giang, Tạ Thủy Nguyên, Hans Christian Bruun Hansen. Nghiên cứu sang lọc các chất ô nhiễm vô cơ, hữu cơ trong nước lũ tại các cánh đồng lúa ở Huế và Thanh Hóa, Environ Sci Pollut Res DOI 10.1007, s11356, 17, 7, 2017.

      Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

       Đã sản xuất và ứng dụng các bộ test thử nhanh xác định hàm lượng NO2-, NO3-, Asen (As) trong nước phục vụ đánh giá ô nhiễm môi trường.

       6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất):

       Giấy khen của Viện Hóa Học trong các năm 2013, 2015

 
                                                                                                                                               Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: