Thông tin công khai đề tài mã số VAST.UDCN.01/16-18 đề tài TS. Phạm Thị Bích Hạnh

1. Tên đề tài: “Quy trình chiết tách hỗn hợp naphthoquinon quy mô 30 kg nguyên liệu khô/mẻ từ củ Sâm đại hành” là một trong những nội dung chính của đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học từ hai cây Phụng vi và Sâm đại hành, tạo thực phẩm chức năng từ cây Sâm đại hành”2. Tên chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Bích Hạnh

Nghiên cứu sản xuất polymaltose từ tinh bột và tạo các phức hợp sắt-polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite-polymaltose (HAP) ứng dụng trong dược phẩm

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất polymaltose từ tinh bột và tạo các phức hợp sắt-polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite-polymaltose (HAP) ứng dụng trong dược phẩm 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thị Ngọc Bích

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một số polyme trên cơ sở poly(hydroxamic axit) (PHA) để tách các nguyên tố đất hiếm dạng oxit nhóm nhẹ

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một số polyme trên cơ sở poly(hydroxamic axit) (PHA) để tách các nguyên tố đất hiếm dạng oxit nhóm nhẹ”. 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trịnh Đức Công