Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện bao gồm:

  1. Hóa hữu cơ – Hoá Cao phân tử
  2. Hóa vô cơ
  3. Hóa phân tích
  4. Hóa lý thuyết và hóa lý