1. Lực lượng cán bộ:

Tính đến tháng 12/2020, Viện Hóa học có tổng số là 166 cán bộ viên chức (trong đó có: 110 biên chế và 56 lao động hợp đồng), cụ thể:

- Theo trình độ: có 02 GS.TS, 13 PGS.TS, 52 Tiến sĩ, 65 Thạc sĩ, 31 Đại học, 01 cao đẳng và 01 kỹ thuật viên và 01 lái xe.

- Theo chức danh:  có 15 NCV cao cấp, 45 NCV chính và tương đương, 103 nghiên cứu viên và tương đương, 02 cao đẳng và 01 lái xe.

2. Ban lãnh đạo:

* Viện trưởng: GS.TS. NCVCC. Nguyễn Văn Tuyến

* Phó Viện trưởng:  

- PGS.TS.NCVCC. Ngô Quốc Anh

- PGS.TS.NCVCC. Vũ Đức Lợi

- TS. NCVC. Hoàng Mai Hà

3. Hội đồng khoa học:

- Chủ tịch: PGS.TS. Ngô Quốc Anh

- Thư ký: PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy

- Ủy viên: 12 ủy viên

4. Phòng Quản lý tổng hợp:

- Trưởng phòng: CVC. Nguyễn Thị Lan Anh

- Phó trưởng phòng: CVC. Vương Thị Thu Quyên

- Kế toán trưởng: ThS. Võ Hồng Quang

5. Các phòng chuyên môn: Gồm 22 phòng nghiên cứu và 01 Trung tâm tương đương cấp phòng, cụ thể:

 • Phòng Tổng hợp Hữu cơ
 • Phòng Nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên
 • Phòng Hoạt chất sinh học
 • Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học
 • Phòng Sinh dược
 • Phòng Hoá dược
 • Phòng Hoá học xanh
 • Phòng Hóa sinh ứng dụng
 • Phòng Hóa sinh môi trường
 • Phòng Vật liệu tiên tiến
 • Phòng Nghiên cứu phát triển dược phẩm
 • Phòng Hoá vô cơ
 • Phòng Điện hoá ứng dụng
 • Phòng Hóa học bề mặt
 • Phòng Hoá Môi trường
 • Phòng Ứng dụng tin học trong nghiên cứu hoá học
 • Phòng Hoá phân tích
 • Phòng Phân tích ứng dụng
 • Phòng Polyme chức năng và vật liệu nanô
 • Phòng Polyme thiên nhiên
 • Phòng Vật liệu polyme
 • Phòng Công nghệ vật liệu và môi trường

Trung tâm Các phương pháp phổ ứng dụng

Bài viết khác: