1. Lực lượng cán bộ:

Tính đến tháng 6/2022, tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 164 cán bộ, trong đó có 108 cán bộ biên chế, 56 cán bộ hợp đồng

+ Theo trình độ: có 02 GS.TS, 14 PGS.TS, 51Tiến sĩ, 65 ThS, 29 Đại học, 01 cao đẳng, 02 khác

+ Theo chức danh: 13 nghiên cứu viên cao cấp (và tương đương); 42 nghiên cứu viên chính (và tương đương); 106 nghiên cứu viên (và tương đương); 02 kỹ thuật viên và 01 lái xe.

2. Ban lãnh đạo:

* Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Ngô Quốc Anh

* Phó Viện trưởng:  

- TS. NCVC. Hoàng Mai Hà

- TS. NCVC. Trần Quang Vinh

3. Hội đồng khoa học:

- Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

- Phó Chủ tịch: PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy

- Thư ký: TS. Hoàng Mai Hà

- Ủy viên: 15 ủy viên

4. Phòng Quản lý tổng hợp:

- Trưởng phòng: CVC. Nguyễn Thị Lan Anh

- Phó trưởng phòng: CVC. Vương Thị Thu Quyên

- Kế toán trưởng: ThS. Võ Hồng Quang

5. Các phòng chuyên môn: Gồm 22 phòng nghiên cứu và 01 Trung tâm tương đương cấp phòng, cụ thể:

 • Phòng Nghiên cứu phát triển dược phẩm
 • Phòng Vật liệu tiên tiến
 • Phòng Điện hoá ứng dụng
 • Phòng Tổng hợp Hữu cơ
 • Phòng Nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên
 • Phòng Hoạt chất sinh học
 • Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học
 • Phòng Sinh dược
 • Phòng Hoá dược
 • Phòng Hoá học xanh
 • Phòng Hóa sinh ứng dụng
 • Phòng Hóa sinh môi trường
 • Phòng Hoá vô cơ
 • Phòng Hóa học bề mặt
 • Phòng Hoá Môi trường
 • Phòng Ứng dụng tin học trong nghiên cứu hoá học
 • Phòng Hoá phân tích
 • Phòng Phân tích ứng dụng
 • Phòng Polyme chức năng và vật liệu nanô
 • Phòng Polyme thiên nhiên
 • Phòng Vật liệu polyme
 • Phòng Công nghệ vật liệu và môi trường

Trung tâm Các phương pháp phổ ứng dụng

 

Bài viết khác: