THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: “Quy trình chiết tách hỗn hợp naphthoquinon quy mô 30 kg nguyên liệu khô/mẻ từ củ Sâm đại hành” là một trong những nội dung chính của đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học từ hai cây Phụng vi và Sâm đại hành, tạo thực phẩm chức năng từ cây Sâm đại hành”
2. Tên chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Bích Hạnh
3. Các thành viên thực hiện chính
TS. Phạm Thị Bích Hạnh
TS. Trần Thị Ý Nhi
PGS.TS Đỗ Trường Thiện
KS. Nguyễn Kim Thanh
TS. Đỗ Thị Nguyệt Quế
PGS. TS. Lê Minh Hà
PGS. TS. Dương Anh Tuấn
ThS. Lê Thị Thanh Hà
TS.Nguyễn Hồng Vinh
4. Thư ký đề tài: TS. Trần Thị Ý Nhi
5. Mục tiêu đề tài:
Tìm kiếm được các thành phần có hoạt tính kháng viêm, giảm đau từ hai cây Phụng vi và Sâm đại hành của Việt Nam; xây dựng được quy trình chiết tách chế phẩm naphthoquinon từ cây Sâm đại hành; tạo được sản phẩm viên nang cứng có hoạt tính kháng viêm, giảm đau; đánh giá được độ an toàn và tác dụng của sản phẩm viên nang cứng trên động vật thực nghiệm.  
6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
 Nghiên cứu bào chế sản phẩm viên nang cứng có tác dụng kháng viêm, giảm đau từ chế phẩm naphthoquinon của củ Sâm đại hành
Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết tách chế phẩm naphthoquinon (chứa hàm lượng tổng eleutherin và isoeleutherin 40 đến 50%)  quy mô 30 kg nguyên liệu khô/mẻ từ củ Sâm đại hành 
Nghiên cứu độ an toàn của sản phẩm viên nang cứng
Nghiên cứu tác dụng kháng viêm giảm đau in-vivo (trên động vật thực nghiệm) của sản phẩm viên nang cứng
Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm naphthoquinon và của sản phẩm viên nang cứng 
Xác định độ ổn định và hạn dùng của sản phẩm viên nang cứng
Tách chiết 0,5 kg chế phẩm naphthoquinon và chế tạo 5.000 viên nang cứng
Thời gian thực hiện: 2016-2018
7.   Tổng kinh phí: 2.000 triệu đồng
8.   Các sản phẩm của đề tài đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
- 0.5 kg Chế phẩm naphthoquinon chứa hàm lượng tổng eleutherin và isoeleutherin từ 40-50%…
- 5.000 viên nang cứng 
- Quy trình chiết tách chế phẩm naphthoquinon quy mô 30 kg nguyên liệu khô/mẻ từ củ Sâm đại hành
- Quy trình bào chế sản phẩm viên nang cứng
- Tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm viên nang cứng
- Hồ sơ đánh giá độc tính cấp và bán trường diễn của sản phẩm viên nang cứng
- Hồ sơ đánh giá tác dụng kháng viêm, giảm đau của sản phẩm viên nang cứng trên động vật thực nghiệm
- Hồ sơ đánh giá độ ổn định và hạn dùng của sản phẩm viên nang cứng
- 02 bài báo Công bố bài báo trên tạp chí quốc tế SCI

Xử lý tin: Viện Hóa học 

Bài viết khác: