THÔNG TIN

CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất polymaltose từ tinh bột và tạo các phức hợp sắt-polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite-polymaltose (HAP) ứng dụng trong dược phẩm

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thị Ngọc Bích

3. Các thành viên thực hiện chính:

Th.S Nguyễn Thị Hạnh (Nữ)

PGS.TS. Đào Quốc Hương (Nam)

KSC Phạm Văn Lâm (Nam)

ThS. Quản Thị Thu Trang (Nữ)

TS. Vũ Duy Hiển (Nam)

ThS. Vũ Thị Thuận (Nữ)

ThS. Đỗ Trọng Hưng (Nam)

KS. Nguyễn Thùy Linh (Nữ)
KS. Nguyễn Hoàng Phi (Nam)

4. Thư ký nhiệm vụ: Th.S Nguyễn Thị Hạnh

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Sản xuất được phức sắt polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite polymaltose (HAP) ứng dụng trong dược phẩm. Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng được 3 qui trình:

-Quy trình công nghệ sản xuất polymaltose từ tinh bột thích hợp cho quá trình tạo phức hợp sắt-polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite-polymaltose (HAP);

-Quy trình công nghệ sản xuất phức sắt polymaltose (IPC)

-Quy trình công nghệ sản xuất canxi hydroxyapatite-polymaltose (HAP).

+ Xây dựng được Bộ chỉ tiêu chất lượng cơ sở cho hai sản phẩm IPC và HAP đạt tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm chức năng và dược phẩm.

+ Xây dựng được mô hình thiết bị sản xuất qui mô 50 kg/mẻ cho cả hai sản phẩm IPC và HAP;

+ Sản xuất được 1000 kg sản phẩm polymaltose 98%; 400 kg vật liệu IPC và 400 kg vật liệu HAP đạt tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm.

+ Sản xuất 10.000 hộp tương đương FECAFOVIT

6. Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài:

Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất polymaltose từ tinh bột thích hợp cho quá trình tạo phức hợp IPC và HAP

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phức sắt polymaltose (IPC)

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất canxi hydroxyapatite polymaltose (HAP)

Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở dùng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm cho hai sản phẩm ICP và HAP

Lựa chọn thiết bị, xây dựng mô hình sản xuất qui mô 50kg/mẻ cho cả hai sảnphẩm IPC và HAP

7. Thời gian thực hiện: 27 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2014 kết thúc: 03/2016

8. Tổng kinh phí: 4900 triệu đồng

9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận

Sản phẩm dạng I:

Polymaltose: 1100 kg

IPC: 400 kg

HAP: 400 kg

Sản phẩm Fecafovit hoặc tương đương: 4000 hộp FECAFOVIT, 3000 hộp Fe-NANA và 3000 hộp Colos Max Q10

Mô hình thiết bị sản xuất IPC và HAP qui mô 50 kg/mẻ

Sản phẩm dạng II

Quy trình công nghệ sản xuất polymaltose quy mô 1000 kg/mẻ

Quy trình công nghệ sản xuất IPC quy mô 50 kg/mẻ

Quy trình công nghệ sản xuất HAP quy mô 50 kg/mẻ

Tiêu chuẩn chất lượng cơ sở áp dụng cho sản phẩm polymaltose

Tiêu chuẩn cơ sở của Sắt polymaltose

Tiêu chuẩn cơ sở của Canxi hydroxyapatite polymaltose

Xử lý tin: Viện Hóa học

THÔNG TIN

CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất polymaltose từ tinh bột và tạo các phức hợp sắt-polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite-polymaltose (HAP) ứng dụng trong dược phẩm

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thị Ngọc Bích

3. Các thành viên thực hiện chính:

Th.S Nguyễn Thị Hạnh (Nữ)

PGS.TS. Đào Quốc Hương (Nam)

KSC Phạm Văn Lâm (Nam)

ThS. Quản Thị Thu Trang (Nữ)

TS. Vũ Duy Hiển (Nam)

ThS. Vũ Thị Thuận (Nữ)

ThS. Đỗ Trọng Hưng (Nam)

4. Thư ký nhiệm vụ: Th.S Nguyễn Thị Hạnh

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Sản xuất được phức sắt polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite polymaltose (HAP) ứng dụng trong dược phẩm. Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng được 3 qui trình:

-Quy trình công nghệ sản xuất polymaltose từ tinh bột thích hợp cho quá trình tạo phức hợp sắt-polymaltose (IPC) và canxi hydroxyapatite-polymaltose (HAP);

-Quy trình công nghệ sản xuất phức sắt polymaltose (IPC)

-Quy trình công nghệ sản xuất canxi hydroxyapatite-polymaltose (HAP).

+ Xây dựng được Bộ chỉ tiêu chất lượng cơ sở cho hai sản phẩm IPC và HAP đạt tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm chức năng và dược phẩm.

+ Xây dựng được mô hình thiết bị sản xuất qui mô 50 kg/mẻ cho cả hai sản phẩm IPC và HAP;

+ Sản xuất được 1000 kg sản phẩm polymaltose 98%; 400 kg vật liệu IPC và 400 kg vật liệu HAP đạt tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm.

+ Sản xuất 10.000 hộp tương đương FECAFOVIT

6. Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài:

Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất polymaltose từ tinh bột thích hợp cho quá trình tạo phức hợp IPC và HAP

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phức sắt polymaltose (IPC)

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất canxi hydroxyapatite polymaltose (HAP)

Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở dùng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm cho hai sản phẩm ICP và HAP

Lựa chọn thiết bị, xây dựng mô hình sản xuất qui mô 50kg/mẻ cho cả hai sảnphẩm IPC và HAP

7. Thời gian thực hiện: 27 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2014 kết thúc: 03/2016

8. Tổng kinh phí: 4900 triệu đồng

9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận

Sản phẩm dạng I:

Polymaltose: 1100 kg

IPC: 400 kg

HAP: 400 kg

Sản phẩm Fecafovit hoặc tương đương: 4000 hộp FECAFOVIT, 3000 hộp Fe-NANA và 3000 hộp Colos Max Q10

Mô hình thiết bị sản xuất IPC và HAP qui mô 50 kg/mẻ

Sản phẩm dạng II

Quy trình công nghệ sản xuất polymaltose quy mô 1000 kg/mẻ

Quy trình công nghệ sản xuất IPC quy mô 50 kg/mẻ

Quy trình công nghệ sản xuất HAP quy mô 50 kg/mẻ

Tiêu chuẩn chất lượng cơ sở áp dụng cho sản phẩm polymaltose

Tiêu chuẩn cơ sở của Sắt polymaltose

Tiêu chuẩn cơ sở của Canxi hydroxyapatite polymaltose

Bài viết khác: