THÔNG TIN

CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một số polyme trên cơ sở poly(hydroxamic axit) (PHA) để tách các nguyên tố đất hiếm dạng oxit nhóm nhẹ”.

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trịnh Đức Công

3. Các thành viên thực hiện chính:

1. TS. TS. Trịnh Đức Công

2. TS. Nguyễn Thanh Tùng

3. TS. Nguyễn Bá Tiến

4. TS. Đinh Gia Thành

5. TS. Nguyễn Quang Huy

6. TS. Hoàng Tuấn Hưng

7. Th.S. Trần Vũ Thắng

8. Th.S. Tạ Thủy Nguyên

9. ThS. Nguyễn Trung Đức

10.CN. Hoàng Thị Phương

4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Tùng

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng được quy trình công nghệ tổng hợp một số dẫn xuất PHA và ứng dụng để tách La, Ce, Pr, Nd trong tinh quặng đất hiếm Việt Nam:

- Xây dựng quy trình công nghệ và dây chuyền quy mô pilot chế tạo polyme trên cơ sở PHA quy mô 50kg/ngày.

- Xây dựng quy trình công nghệ tách La, Ce, Pr, Nd dạng oxit từ tinh quặng đất hiếm Việt Nam đảm bảo yêu cầu về môi trường, độ sạch của oxit đất hiếm ≥ 95%.

- Sản xuất 300kg polyme với các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng của sản phẩm. Tách và tinh chế được 1kg oxit đất hiếm cho mỗi loại có độ sạch ≥ 95%.

6. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài

- Nghiên cứu chế tạo một số dẫn xuất poly(hydroxamic axit) (PHA)

- Nghiên cứu quá trình hấp phụ và giải hấp các nguyên tố đất hiếm La, Ce, Pr, Nd bằng polyme trên cơ sở PHA

- Nghiên cứu quá trình tách riêng rẽ các nguyên tố đất hiếm La, Ce, Pr, Nd từ dung dịch tổng đất hiếm Việt Nam bằng polyme trên cơ sở PHA

- Xây dựng quy trình công nghệ và dây chuyền quy mô pilot chế tạo polyme trên cơ sở PHA quy mô 50kg/ngày

8. Tổng kinh phí: 4.670 triệu đồng

9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận

+) Sản phẩm dạng I:

- 300 kg Poly(hydroxamic axit): dạng hạt, hình tròn, màu trắng ngà, Kích thước hạt: từ 100-500µm chiếm tỷ lệ ≥ 90%, hàm lượng nước cân bằng: ≤ 6%, dung lượng – CONHOH tổng số 11,25 mmol/g.

-01 kg mỗi loại 4 loại oxit đất hiếm: La2O3 hàm lượng 95,57%, CeO2 hàm lượng 95,37%, Pr2O3 hàm lượng 95,03, Nd2O3 hàm lượng 95,28%

+) Sản phẩm dạng II:

-Quy trình công nghệ và dây chuyền quy mô pilot chế tạo polyme trên cơ sở PHA quy mô 50kg/ngày: 01 qui trình

-Quy trình công nghệ tách La, Ce, Pr, Nd dạng oxit từ từ tinh quặng đất hiếm Việt Nam đảm bảo yêu cầu: 01 qui trình

+) Sản phẩm dạng III:

-04 bài báo khoa học đã đăng trên tạp chí chuyên ngành.

-01 báo cáo tại Hội nghị khoa học

-01 giải pháp hữu ích.

Kết quả tham gia đào tạo:

-01 Nghiên cứu sinh

-02 Thạc sỹ

Bài viết khác: