1. Tên nhiệm vụ:Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các dẫn chất mới khung indenoisoquinolin

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

3. Các thành viên thực hiện chính

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

TS. Đặng Thị Tuyết Anh

KS. Hoàng Thị Phương

CN. Nguyễn Bích Thuận

KTV. Nguyến Thị Hạnh

ThS. Phạm Thế Chính

KS. Phạm Anh Tuân

NCS. Lục Quang Tấn

NCS. Lê Thị Tú ANh

4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Đặng Thị Tuyết Anh

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Đưa ra được quy trình tối ưu tổng hợp các hợp chất có hoạt tính chống ung thư khung indenoisoquinolin

Tổng hợp các dẫn chất mới của indenoisoquinolin

Đánh giá được hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của các dẫn chất mới indenoisoquinolin

6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

Tổng hợp khung indenoisoquinolin

Tổng hợp khung indenoisoquinolin có mạch nhánh khác nhau

Xác định cấu trúc của các sản phẩm bằng các phương pháp phổ hiện đại

Thử hoạt tính gây độc các dòng tế bào ung thư

7.Thời gian thực hiện: 2014-2015

8.Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

9.Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Đã nghiên cứu tổng hợp thành công hợp chất indeno[1,2-c] isochromen -5,11 – đion (19) từ phthalit và 2-cacboxybenzanđehit với hiệu suất phản ứng đạt 58%

Đã tổng hợp được 4 dẫn xuất mới của indenoisoquinolin với các nhóm thế ở bòng Ba là các dị vòng morpholin, …

Đã nghiên cứu khẳng định được cấu trúc của 24 dẫn xuất indenoisoquinolin bằng phương pháp hóa lý hiện đại

Đã đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư của 23 hợp chất indenoisoquinolin trên 2 dòng tế bào ung thư biểu mô (KB) và ung thư gan (HepG2) …
Xử lý tin : Viện Hóa học

1. Tên nhiệm vụ:Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các dẫn chất mới khung indenoisoquinolin

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

3. Các thành viên thực hiện chính

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

TS. Đặng Thị Tuyết Anh

KS. Hoàng Thị Phương

CN. Nguyễn Bích Thuận

KTV. Nguyến Thị Hạnh

ThS. Phạm Thế Chính

KS. Phạm Anh Tuân

NCS. Lục Quang Tấn

NCS. Lê Thị Tú ANh

4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Đặng Thị Tuyết Anh

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

Đưa ra được quy trình tối ưu tổng hợp các hợp chất có hoạt tính chống ung thư khung indenoisoquinolin

Tổng hợp các dẫn chất mới của indenoisoquinolin

Đánh giá được hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của các dẫn chất mới indenoisoquinolin

6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

Tổng hợp khung indenoisoquinolin

Tổng hợp khung indenoisoquinolin có mạch nhánh khác nhau

Xác định cấu trúc của các sản phẩm bằng các phương pháp phổ hiện đại

Thử hoạt tính gây độc các dòng tế bào ung thư

7.Thời gian thực hiện: 2014-2015

8.Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

9.Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Đã nghiên cứu tổng hợp thành công hợp chất indeno[1,2-c] isochromen -5,11 – đion (19) từ phthalit và 2-cacboxybenzanđehit với hiệu suất phản ứng đạt 58%

Đã tổng hợp được 4 dẫn xuất mới của indenoisoquinolin với các nhóm thế ở bòng Ba là các dị vòng morpholin, …

Đã nghiên cứu khẳng định được cấu trúc của 24 dẫn xuất indenoisoquinolin bằng phương pháp hóa lý hiện đại

Bài viết khác: