VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Viện Hóa học

Thực hiện công văn số: 2051/VHL-KHTC ngày 23/10/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả các hoạt động KH&CN năm 2020 theo các biểu mẫu gửi kèm; cụ thể:

Biểu 3_Đề tài

Biểu 4_Sản xuất thử nghiệm

Biểu 5 a,b,_Kết quả nổi bật (Báo cáo kết quả nổi bật năm 2020)

Biểu 6 a,b_Công nghệ sẵn sàng chuyển giao năm 2020

Biểu 8_ Hợp tác quốc tế

Biểu 11_Công trình công bố

(Biểu mẫu 2020)

Các báo cáo bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp - CV. Nguyễn Thị Hiểu) file điện tử gửi về địa chỉ: vanthu@ich.vast.vn trước 16h30 ngày 15/11/2020 để kịp tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đây là công tác quan trọng của Viện Hóa học, đề nghị các đơn vị chỉ đạo đơn vị mình khẩn trương thực hiện, hoàn thành đầy đủ và đúng thời hạn.

 

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Bài viết khác: