Ngày 01/10/2020 Học viện Khoa học và Công nghê có thông báo số 404/TB-HVKHCN về việc tổng hợp số lượng và hỗ trợ kinh phí các công trình khoa học xuất bản năm 2020.
Theo đó, Học viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ năm 2020.
Học viện đề nghị các giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên đang tham gia giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại Học viện gửi danh mục kèm theo bản sao các công trình công bố đã được đăng, văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp tính từ 01/12/2019 đến 30/11/2020 về Học viện.
Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 26/11/2020. Thông tin chi tiết xin xem tại Thông báo.
Xử lý tin: VIỆN HÓA HỌC

Bài viết khác: