VIỆN HOÁ HỌC

--------------------

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT II NĂM 2020

Ngày 01/10/2020, Ban kiểm tra, sát hạch của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt II năm 2020 của Viện Hóa học đã tổ chức phỏng vấn trình độ năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức.

Kết quả tổng hợp như sau:

TT

Họ và tên thí sinh

Kết quả vòng 1

(kiểm tra phiếu dự tuyển)

Kết quả vòng 2

(tính theo thang điểm 100)

1

Nguyễn Quỳnh Hoa

Đạt

Căn cứ vào kết quả và chỉ tiêu tuyển dụng, thí sinh Nguyễn Quỳnh Hoa đã trúng tuyển vào chức danh Nghiên cứu viên, hạng I (mã số V.05.01.03), chuyên ngành Hóa môi trường.

Viện Hóa học thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt II năm 2020 để các đơn vị, cá nhân và thí sinh được biết./.

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuyến

Bài viết khác: