THÔNG BÁO

Kết quả xét nâng lương trước thời hạn năm 2021

Ngày 24/01/2021, Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn năm 2021 của Viện Hoá học đã tổ chức họp xét nâng lương trước thời hạn đối với các cán bộ viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tính đến tháng 12/2021, Viện Hóa học có:

- Biên chế: 112 chỉ tiêu biên chế được giao, có 11 chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn và có 18 cán bộ đủ điều kiện và tiêu chuẩn xét.

- Hợp đồng: 64 cán bộ hợp đồng, có 06 chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn và có 06 cán bộ đủ điều kiện và tiêu chuẩn xét.

Căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích khen thưởng cũng như quá trình công tác của các cán bộ; Hội đồng đã thảo luận, nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu kín và lựa chọn 17 cán bộ (11 biên chế và 06 hợp đồng) có tên dưới đây được nâng lương trước thời hạn năm 2021 theo cấp độ:

TT

      Họ và tên

 Đơn vị

I. Biên chế: 11 cán bộ

Cấp độ 12 tháng

1

Nguyễn Văn Tuyến

Hóa dược

2

Võ Hồng Quang

Quản lý tổng hợp

3

Phạm Thị Ninh

Tổng hợp hữu cơ

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Hóa sinh ứng dụng

5

Hồ Thị Oanh

Vật liệu tiên tiến

6

Mai Thị Thanh Thùy

Điện hóa ứng dụng

7

Phạm Thị Thu Hà

Vật liệu Polyme

8

Đỗ Trung Sỹ

Công nghệ vật liệu và môi trường

Cấp độ 06 tháng

9

Quách Thị Minh Thu

Trung tâm các phương pháp phổ UD

 10

Đỗ Thị Hồng Nhung

Phân tích ứng dụng

11

Nguyễn Thanh Tâm

NC các hợp chất thiên nhiên

II. Hợp đồng: 06 cán bộ

Cấp độ 12 tháng

1

Nguyễn Bá Mạnh

Hóa học bề mặt

Cấp độ 06 tháng

2

Nguyễn Thị Thanh Nga

Quản lý tổng hợp

3

Đinh Thị Cúc

Hóa học xanh

4

Nguyễn Bình Dương

Hóa Vô cơ

5

Phạm Thị Thu Trang

Hóa học bề mặt

6

Nguyễn Thị Thức

Polyme thiên nhiên

 

                                                                                                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                                                                                                    Nguyễn Văn Tuyến

Bài viết khác: