VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN HOÁ HỌC

Số:         /VHH
V/v đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Hóa học

Thực hiện Công văn số 2163/VHL-TCCB ngày 04/11/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về đôn đốc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 và Công văn số 2273/VHL-TCCB ngày 18/11/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; Viện Hóa học yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung và theo trình tự như sau:

  1. Tổ chức cuộc họp phổ biến việc nhận xét đánh giá viên chức năm 2021 đến toàn thể các viên chức trong đơn vị.
  2. Viên chức tự đánh giá (theo mẫu số 3) và xếp loại chất lượng theo 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

  1. Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
  2. Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng nơi viên chức công tác (đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương)

Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của các đơn vị được gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (qua CV. Trần Thị Hạnh) trước 16 giờ ngày 22/11/2021, để Viện Hóa học kịp thời tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và gửi kết quả lên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mẫu các văn bản kèm công văn:

- Biên bản họp phòng

- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (riêng phiếu của Trưởng đơn vị trực thuộc sẽ do Viện trưởng trực tiếp đánh giá).

- Nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi công tác (đối với viên chức Lãnh đạo phòng)

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị trực thuộc được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLTH, A.27.

 

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuyến

 

Tải biểu mẫu: Biểu_mẫu_đánh_giá_viên_chức_2021.docx

Bài viết khác: