Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 218-KH/ĐU ngày 12/4/2022 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ ngày 28/6/2022 đến ngày  15/7/2022 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hóa học đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng bộ Viện Hóa học gồm có 56 đảng viên sinh hoạt tại 05 chi bộ trực thuộc:  Chi bộ Phòng Quản lý tổng hợp, Chi bộ Hóa Phân tích - Môi trường, Chi bộ Vô cơ - Hoá lý, Chi bộ Hóa Cao Phân tử, Chi bộ Hoá sinh hữu cơ.

Phantich 1

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng ủy Viện Hóa học đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Viện Hàn lâm về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Các chi bộ đã chuẩn bị tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm và của Đảng ủy Viện Hóa học. Các chi ủy trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội chi bộ; việc đảm bảo các điều kiện vật chất, địa điểm, thời gian, không gian, an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho đại hội chi bộ.

Đại hội các chi bộ được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Qua báo cáo chính trị của các chi bộ cho thấy, mặc dù trong nhiệm kỳ giai đoạn 2020-2022, dịch bệnh covid đã gây ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị, của cả nước và toàn thế giới, tuy nhiên các chi bộ cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nghị quyết đã đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2022. Các chi bộ luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho đảng viên, truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên tới các đảng viên. Các chi bộ đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm đều triển khai tuyên truyền, phổ biến đến các đảng viên, quần chúng trong đơn vị các văn bản liên quan, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo từng năm. Các chi ủy đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của đảng viên, cán bộ trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ và của đảng bộ Viện.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hóa học đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các chi bộ đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội các chi bộ cũng thống nhất lựa chọn, bầu được Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022-2025.

Một số hình ảnh đại hội các Chi bộ:

 

Phantich 2

Phantich 3 

 

Caophantu 2

 

Caophantu 1

 

Hoasinh 1

 

Hoasinh 2

VocoHoaly 1

 

VocoHoaly 2

QLTH 2

QLTH 1

 

Nguồn tin: Viện Hóa học

 

 

Bài viết khác: