Quyết định 43/QĐ-VHL ngày 12/01/2021 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết khác: