Quyết định 2357/QĐ-VHL, ngày 22/12/2020, Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các cấp thuộc Viện HLKHCNVN

Bài viết khác: