THÔNG TIN
CÔNG KHAI NGOÀI TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
 
1. Tên nhiệm vụ:Xử lý asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ keo tụ điện hóa ở quy mô cụm dân cư
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phan Thị Bình
3. Các thành viên thực hiện chính
PGS.TS. Phan Thị Bình
PGS.TS. Đặng Tuyết Phương
TS. Mai Thị Thanh Thùy
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
ThS. Mai Thị Xuân
4. Thư ký nhiệm vụ: TS. Mai Thị Thanh Thùy
5. Mục tiêu nhiệm vụ:
-Xây dựng được quy trình xử lý asen bằng công nghệ keo tụ điện hóa đối với nước giếng khoan.
- Áp dụng công nghệ keo tụ điện hóa để chế tạo bộ xử lý asen cho nước giếng khoan ở quy mô cụm dân cư nhằm phục vụ cho các vùng bị nhiễm asen.
6. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
-Nghiên cứu tổng quan tài liệu, thuyết minh dự án
-Nghiên cứu lựa chọn vật liệu anot
-Nghiên cứu động học xử lý asen (III) bằng phương pháp keo tụ điện hóa
-Nghiên cứu một số nguồn nước ô nhiễm asen
-Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xử lý
-Tính toán, thiết kế bộ xử lý asen quy mô phòng thí nghiệm
-Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ dòng chảy tới quá trình keo tụ điện hóa
-Thử nghiệm chạy bộ xử lý asen quy mô phòng thí nghiệm
-Nghiên cứu xác định tuổi thọ của điện cực anot
-Xây dựng quy trình xử lý asen bằng keo tụ điện hóa
-Tính toán, thiết kế bộ xử lý asen quy mô cụm dân cư
-Viết báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật của đề tài
7.Thời gian thực hiện: 2017-2018
8.Tổng kinh phí: 600 triệu đồng
9.Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
a)Qui trình xử lý asen cho nước giếng khoan bằng công nghệ keo tụ điện hóa (Nồng độ asen đầu ra đạt chuẩn quốc tế WHO (10 μg/l)
b)5 bộ xử lý asen từ nước giếng khoan (- Công suất: 1,7 m3/ngày, nNồng độ asen đầu ra ≤ 10 μg/l.
c)Công bố 1 bài báo trên tạp chí quốc tế SCIE, 3 bài trên tạp chí Hóa học
Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: