DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VIỆN HÓA HỌC NĂM 2023

 

STT

Tên Nghiên cứu sinh

Thời gian đào tạo

Chuyên ngành

 
 

Nghiên cứu sinh Khoa hóa học

 

 

 

NCS chất lượng quốc tế

 

 

 

1

Lê Đức Long

2022-2025

Hóa hữu cơ

 

2

Nguyễn Thị Lưu

2022-2026

Hóa hữu cơ

 

3

Hắc Thị Nhung

2022-2026

Hóa Hữu cơ

 

4

Đoàn Tiến Đạt

2022-2025

Hóa Hữu cơ

 

5

Nguyễn Thị Vân

2022-2025

Hóa Phân tích

 

6

Nguyễn Thị Hồng Vân

2021-2025

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

7

Vũ Thị Duyên

2021-2024

Hóa phân tích

 

8

Nguyễn Thị Kim Ngân

2020-2024

Hóa phân tích

 

9

Nguyễn Ngọc Tiến

2020-2024

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

10

Huỳnh Thị Ngọc Ni

2019-2023

Hóa hữu cơ

 

11

Nguyễn Thị Thùy Linh

2019-2023

Hóa hữu cơ

 

12

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

2019-2023

Hóa hữu cơ

 

13

Bùi Văn Trung

2019-2023

Hóa phân tích

 

Nghiên cứu sinh thông thường

 

14

Nguyễn Thị Vân Anh

2022-2025

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

15

Lê Văn Dũng

2022-2025

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

16

Tạ Thủy Nguyên

2022-2025

Hóa phân tích

 

17

Nguyễn Phan Hằng

2022-2026

Hóa Hữu cơ

 

18

Nguyễn Văn Hà

2022-2026

Hóa Hữu cơ

 

19

Trần Văn Kết

2022-2025

Hóa Hữu cơ

 

20

Mai Thị Xuân

2022-2025

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

21

Phạm Minh Thúy

2021-2025

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

22

Đinh Thị Huyền Trang

2020-2024

Hóa phân tích

 

23

Bùi Hải Ninh

2020-2024

Hóa hữu cơ

 

Nghiên cứu sinh trong thời gian gia hạn

 

24

Phạm Thị Tốt

2019-2022

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

25

Trương Thị Bình Giang

2018-2022

Hóa phân tích

 

26

Bá Thị Châm

2018-2022

Hóa hữu cơ

 

27

Đoàn Thị Bích Ngọc

2018-2022

Hóa vô cơ

 

28

Nguyễn Thị Hạnh

2018-2021

Hóa vô cơ

 

Nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp cơ sở

 

29

Đoàn Thị Bích Ngọc

2018-2022

Hóa vô cơ

 

30

Nguyễn Đức Hải

2016-2020

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

31

Nguyễn Thị Lương

2017-2021

Hóa hữu cơ (cao phân tử)

 

32

Nguyễn Thị Hồng Thúy

2017-2021

Hóa hữu cơ (cao phân tử)

 

33

Phạm Thị Thu Trang

2017-2020

Hóa hữu cơ

 

Nghiên cứu sinh trả về đơn vị quản lý

 

34

Phạm Quang Dương

2015-2018

Kỹ thuật hóa học

 

35

Nguyễn Minh Quân

2017-2020

Hóa hữu cơ

 

Nghiên cứu sinh Khoa học vật liệu và năng lượng

 

36

Hoàng Thị Trang Nguyên

2020-2024

Vật liệu cao phân tử và tổ hợp

 

Bài viết khác: