Vietnam English

Tin tức

Đại hội các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Hóa học

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 5 năm 2017 các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Hóa học đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng thời gian dự kiến và đã đạt được thành công tốt đẹp.

Đại hội các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Hóa học

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 5 năm 2017 các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Hóa học đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng thời gian dự kiến và đã đạt được thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành các Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Hóa học nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1.      Công đoàn Bộ phận Hóa sinh Hữu cơ:

             

1

Trần Quang Vinh

Chủ tịch

2

Phạm Thị Ninh

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Quyết Tiến

Ủy viên

4

Nguyễn Thanh Trà

Ủy viên

5

Đào Hải Yến

Ủy viên

2.      Công đoàn Bộ phận Hóa Cao phân tử

1

Trịnh Đức Công

Chủ tịch

2

Đỗ Trung Sỹ

Phó chủ tịch

3

Phạm Thị Thu Hà

Ủy viên

4

Trần Thị Ý Nhi

Ủy viên

5

Trần Thị Thanhm Hợp

Ủy viên

3.      Công đoàn Bộ phận Hóa Phân tích-Môi trường

  

               4. Công đoàn Bộ phận Quản lý Tổng hợp:

 

1

Phạm Thị Phương Lan

Chủ tịch

2

Trần Thị Hạnh

Phó chủ tịch

3

Ngô Văn Thành

Ủy viên

                5. Công đoàn Bộ phận Vô cơ - Hóa lý

 

1

Mai Thị Thanh Thùy

Chủ tịch

2

Quản Thị Thu Trang

Phó chủ tịch

3

Phạm Hải Yến

Ủy viên

4

Nguyễn Kế Quang

Ủy viên

5

Đỗ Thị Thanh Xuân

Ủy viên