Vietnam English

Tiềm lực trang thiết bị

Thiết bị Quang phổ phát xạ cao tần (ICP)

 

1.                            1.  Tên thiết bị: Quang phổ phát xạ cao tần ( ICP-OES Spectrometer) , Ký mã hiệu: iCAP 6000 series.


 

Thiết bị ICP-OES , Icap 6000 (Anh)

      2.      Hãng, nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific, Anh

3.      Nơi lắp đặt: Phòng 101, nhà 4 tầng Viện Hóa học

Thời gian đưa vào sử dụng:  Tháng 3 năm 2013

4.      Thông số kỹ thuật và tính năng chủ yếu của thiết bị: Thiết bị được sử dụng chủ yếu để phân tích xắc định hàm lượng các kim loại nặng, kim loại kiềm thổ, đất hiếm trong các đối tượng mẫu khác nhau như : Nước thải, nước mặt, nước ngầm, mẫu thực vật, rau quả, mẫu đất, mẫu trầm tích, chất thải rắn và mẫu khí thải của một số nhà máy đặc biệt. Giới hạn phát hiện đạt được 0,0025ppm. Thiết bị có thể phân tích đồng thời 33 nguyên tố trong một mẫu dung dịch. Thời gian phân tích 1 mẫu hết 1 phút. Số lượng nguyên tố có thể xác định được còn phụ thuộc vào chất chuẩn có trong phòng thí nghiệm. Tiêu hao khí argon 0,7lit/phút, tiêu hao điện 1200w/giờ.

5.      Tình trạng thiết bị hiện nay: Thiết bị vẫn được vận hành và bảo quản tốt.Đã thực hiện triển khai một số nhiệm vụ đề tài như

+ Nghiên cứu xác định nguyên tố đất hiếm và xây dựng phương pháp xác định đất hiếm trong quạng đất hiếm bằng ICP-OES.

+ Xác định kim loại nặng Pb, Cd trong đất bị ô nhiễm của đề tài’ Nghiên cứu xử lý Pb, Cd trong đất ô nhiễm của kim loại nặng bằng biosurfactan.

+ Xác định nguyên tố đất hiếm của đề tài’ Nghiên cứu chế tạo và ưng dụng một số polyme trên cơ sở poly(hydroxamic acid ) để tách các nguyên tố đất hiếm dạng oxit nhóm nhẹ.

6.       Địa chỉ liên hệ

-         Họ và tên: Tạ Thủy nguyên

-         Số điện thoại: 04 38362968      moblie: 0904214526

-         Địa chỉ: Phòng phân tích Ứng dụng - Viện Hóa học

-         E-mail: nguyentta@yahoo.com

7.      Chi phí đo mẫu:

 

TT

Loại mẫu

Phục vụ trong Viện Hóa học

(đồng)

Đơn vị thuộc Viện Hàn lâm

(đồng)

Ngoài viện

(đồng)

1

Mẫu dung dịch

100.000

150.000

200.000

2

Mẫu đất, trầm tích, chất thải rắn, thực vật, rau…

300.000

350.000

400.000