Vietnam English

Tiềm lực trang thiết bị

Thông tin tóm tắt nghiệm thu dự án "Đầu tư chiều sâu các phòng thí nghiệm Viện Hóa học"

 
 KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 DỰ ÁN TCTTB “ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỆN HÓA HỌC”
 

1. Tên dự án: “Đầu tư chiều sâu các phòng thí nghiệm Viện Hóa học”

(Được phê duyệt theo Quyết định số 1695/QĐ-KHCNVN ngày 24/12/2010 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

2. Chủ đầu tư: Viện Hóa học

3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4. Chủ nhiệm dự án: GS.TS Nguyễn Văn Tuyến

5. Tổng kinh phí: 8.000.000.000 đ (Tám tỷ đồng./.)

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước

7. Thời gian thực hiện: 2 năm (2011-2012), gia hạn đến tháng 12/2013.

8. Mục tiêu của dự án:

      a. Mục tiêu chung

Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, đáp ứng các nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015, hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Viện Hóa học, phù hợp với quá trình phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

b.    Mục tiêu cụ thể

Đầu tư thiết bị đầu tay hiện đại, đồng bộ phục vụ công tác nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm của Viện Hóa học:

- Thiết bị thuộc các hãng có uy tín trên thế giới.

- Thiết bị mới.

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kinh tế và tính năng kỹ thuật.

- Giá cả hợp lý.

- Công nghệ phù hợp mục đích sử dụng và quá trình phát triển của đất nước.

9.  Danh mục các thiết bị đã đầu tư: (tải về)

10. Thông tin về các thiết bị chính: (tải về)