Vietnam English

Thông báo

Thông báo Về việc lập danh sách lĩnh tiền hỗ trợ công trình công bố năm 2020

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN

VIỆN HÓA HỌC
-----------------------------

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Viện Hóa học

          Thực hiện Quyết định số 2613/QĐ-VHL ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động KHCN cấp cơ sở cho các cán bộ Khoa học trẻ, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị thuộc Viện lập danh sách họ tên, số tiền được hưởng có ký nhận của từng công trình công bố 2020.

       File mềm và bản in gửi về Viện Hóa học (qua phòng Quản lý tổng hợp - CV. Nguyễn Thị Hiểu; Email: nthieu@ich.vast.vn) trước ngày 10/3/2021 để tổng hợp làm thủ tục chi trả kinh phí hỗ trợ được cấp.

          Viện Hóa học gửi kèm theo đây:

-         Mẫu Danh sách lĩnh tiền hỗ trợ công bố

-         Danh sách công bố được hỗ trợ năm 2020 theo Quyết định số 2613/QĐ-VHL

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


                                                                               VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)
 
                                                                                                                                                     Nguyễn Văn Tuyến