Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc nâng lương thường xuyên đợt 6 tháng đầu năm 2021

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN HOÁ HỌC
-------------------------------  
 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Hóa học

Viện Hoá học có 23 cán bộ biên chế và hợp đồng có đủ điều kiện về thời gian để nâng lương thường xuyên đợt 6 tháng đầu năm 2021, (có danh sách chi tiết kèm theo Công văn).

Viện Hoá học yêu cầu Trưởng các đơn vị và cá nhân rà soát thông tin nâng lương trên; cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nhu cầu nâng lương thì làm đơn gửi về Viện Hóa học (qua CV. Trần Thị Hạnh) trước ngày 04/02/2021 để tổng hợp trình Hội đồng lương xem xét, giải quyết.

Hội đồng lương không xem xét, giải quyết đối với trường hợp cá nhân nộp đơn sau thời hạn trên và cá nhân nào không có đơn đề nghị coi như không có nhu cầu nâng lương.

Việc nâng lương là quyền lợi trực tiếp của người lao động, đề nghị Trưởng các đơn vị và các cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

Viện Hóa học gửi kèm theo đây:

- Mẫu đơn đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên

- Danh sách cán bộ đến kỳ nâng lương

   
                                                                               
VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Tuyến