Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc bổ sung lý lịch cán bộ viên chức năm 2020

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN HOÁ HỌC

--------------------------
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Hóa học

Thực hiện việc bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ hàng năm; Viện Hóa học đề nghị các cán bộ viên chức (kể cả hợp đồng lao động) thực hiện:

1. Kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin trong Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ viên chức, thời gian tính từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020.

2. Bổ sung các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan đến đương sự phát sinh trong thời gian trên.

Viện Hóa học gửi kèm theo đây Mẫu phiếu bổ sung lý lịch năm 2020.

Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc tập hợp đầy đủ Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ viên chức của đơn vị và gửi về phòng Quản lý tổng hợp (qua
CV. Trần Thị Hạnh) trước ngày 06/01/2021.

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị, cán bộ viên chức được biết và thực hiện./.

 

                                                                              VIỆN TRƯỞNG

                                                                           (Đã ký)

                                                                                   Nguyễn Văn Tuyến