Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Thực hiện Công văn số 2454/VHL-TCCB ngày 14/12/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020; Viện Hóa học yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc tiến hành kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 như sau:

1.    Thành phần kê khai

Các viên chức Viện Hóa học đang giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (gồm 35 viên chức quản lý như danh sách đính kèm).

2. Hình thức và phạm vi công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc kê khai tài sản thu nhập phải được thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn 2405/VHL - TCCB ngày 07/12/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các viên chức thuộc diện kê khai phải công khai bản kê tài sản, thu nhập trước cuộc họp của đơn vị với sự có mặt của toàn thể cán bộ, viên chức (hoặc tối thiểu 2/3 số người được triệu tập) trong đơn vị.

Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định trên và tập hợp hồ sơ gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (qua CV. Trần Thị Hạnh) trước ngày 31/12/2020 để kịp thời tổng hợp báo cáo.

Viện Hóa học gửi kèm theo đây:

 

       VIỆN TRƯỞNG

               (Đã ký)

      Nguyễn Văn Tuyến