Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2020


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HÓA HỌC
 -----------------------
 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Hóa học
 

 Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 2273/VHL-TCCB ngày 18/11/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; Viện Hóa học yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai gấp các nội dung và theo trình tự như sau:

1.   Tổ chức cuộc họp phổ biến việc nhận xét đánh giá viên chức năm 2020 đến toàn thể các viên chức trong đơn vị.

2.   Viên chức tự đánh giá (theo mẫu số 3) và xếp loại chất lượng theo 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

3.   Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

4.   Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng nơi viên chức công tác (đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương)

5. Về thời gian để áp dụng việc đánh giá, xếp loại viên chức:

- Viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản;

- Viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của Pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Viên chức chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng; trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ.

6. Sử dụng kết quả đánh giá viên chức:

Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với viên chức.

7. Các văn bản kèm theo: Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức (riêng phiếu của Trưởng đơn vị trực thuộc sẽ do Viện trưởng trực tiếp đánh giá); Mẫu Biên bản họp phòng; Nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi công tác (đối với viên chức Lãnh đạo phòng)

Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (qua CVC. Nguyễn Thị Lan Anh) trước 16 giờ ngày 23/11/2020, để Viện Hóa học kịp thời tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và gửi kết quả lên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệt Việt Nam.

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./.

 
                                                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
 
                                                                                                                                            (Đã ký)
 
                                                                                                                                   Nguyễn Văn Tuyến