Vietnam English

Thông báo

Kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2019; Viện Hóa học yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc tiến hành kê khai tài sản, thu nhập như sau:

 1.     Thành phần kê khai

Các cán bộ, viên chức Viện Hóa học đang giữ chức vụ lãnh đạo phòng và tương đương có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (gồm 28 cán bộ như danh sách đính kèm).

 2.     Hình thức và phạm vi công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc kê khai tài sản thu nhập phải được thực hiện đúng qui định tại Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 (Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 7).

Các cán bộ là lãnh đạo Phòng và tương đương phải công khai bản kê tài sản, thu nhập trước cuộc họp của đơn vị với sự có mặt của toàn thể cán bộ, viên chức (hoặc ít nhất phải có mặt 70% số thành viên trong đơn vị).

 Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định trên và tập hợp hồ sơ kê khai tài sản gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (qua CVC. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 14/12/2019 để kịp thời tổng hợp báo cáo.

          Mẫu kê khai tài sản và hướng dẫn kê khai được đăng tải từ trang Web của Viện Hóa học theo địa chỉ: http:/thongbao/vienhoahoc.ac.vn.

                                                                                                                      Xử lý tin: Viện Hóa học