Vietnam English

Thông báo

Bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Thực hiện việc bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ hàng năm; Viện Hóa học đề nghị các cán bộ công chức, viên chức (kể cả hợp đồng lao động) thực hiện:

1.   Kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin trong Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức; thời gian tính từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2019.

 2.   Bổ sung các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan đến đương sự phát sinh trong thời gian trên.

(Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức được đăng tải từ Website: thongbao/ http://vienhoahoc.ac.vn)

               Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc tập hợp đầy đủ Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức của đơn vị và gửi về phòng Quản lý tổng hợp (qua CVC. Nguyễn Thị Lan Anh) trước ngày 14/12/2019.
 
                                                                                                                           Xử lý tin: Viện Hóa học