Vietnam English

Thông báo

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Thực hiện công văn số 2328/VHL-TCCB ngày 28/10/2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019, Viện Hóa học yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung sau:

- Phổ biến việc đánh giá viên chức năm 2019 đến các cán bộ trong đơn vị (theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017). Việc đánh giá viên chức thực hiện trước khi thực hiện bình xét thi đua khen thưởng 2019.

Hướng dẫn viên chức viết báo cáo kiểm điểm và tự đánh giá theo các mức:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Hoàn thành nhiệm vụ

+ Không hoàn thành nhiệm vụ

- Tổ chức họp để lấy ý kiến đóng góp đối với từng cá nhân, các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Các văn bản kèm theo đăng tải từ Website: http://vienhoahoc.ac.vn

+ Mẫu Biên bản họp phòng

+ Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (riêng phiếu của Trưởng đơn vị sẽ do Viện trưởng trực tiếp đánh giá).

+ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 (đã sửa đổi theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2018)

 Biên bản họp phòng và phiếu đánh giá, phân loại của các viên chức được gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (qua CVC. Nguyễn Thị Lan Anh) trước ngày 20/11/2019, để Viện tiến hành các thủ tục phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./.