Vietnam English

Thông báo

Xét thi đua khen thưởng năm 2019

Để thực hiện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị trực thuộc tiến hành họp thi đua khen thưởng như sau:

1. Họp tổng kết thi đua khen thưởng: 

a) Đối với tập thể: việc tổng kết, đánh giá kết quả phải có sự tham gia trực tiếp của toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị (hoặc ít nhất phải có 2/3 thành viên trở lên trong tổng số cán bộ của đơn vị dự họp).

b) Đối với cá nhân: trước khi tiến hành bình xét thi đua khen thưởng, từng cá nhân phải báo cáo thành tích. Trên cơ sở đó, tập thể sẽ bình xét và đề xuất hình thức thi đua và mức khen thưởng đối với từng cá nhân.

2. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng gồm:

    

       Đối với cá nhân

 

Đối với tập thể

I. Cấp Viện Hóa học

1. Cá nhân lao động tiên tiến

 

1. Tập thể Lao động tiên tiến

2. Cá nhân Chiến sĩ thi đua

 

2. Tập thể Giấy khen

3. Cá nhân Giấy khen

 

 

II. Cấp Viện Hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam

1. Cá nhân Chiến sĩ thi đua

 

1. Tập thể Lao động xuất sắc

2. Cá nhân bằng khen

 

2. Tập thể Bằng khen

 

(Bản tiêu chuẩn danh hiệu thi đua khen thưởng và mẫu báo cáo, biên bản họp đăng tải từ Website: http://vienhoahoc.ac.vn)

Hồ sơ bình xét thi đua khen thưởng của các đơn vị gửi về Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện (qua CVC. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 20/11/2019. Nếu quá thời hạn, đơn vị không nộp hồ sơ coi như không có nhu cầu xét khen thưởng.

Hồ sơ gồm:

- Biên bản họp của đơn vị

- Báo cáo thành tích cá nhân (đối với danh hiệu Giấy khen và Chiến sĩ thi đua)

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết và thực hiện.
 
 
                                                                                                                                               Xử lý tin: Viện Hóa học