Vietnam English

Thông báo

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch năm 2020

           Thực hiện công văn số: 2193/VHL-KHTC ngày 15/10/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả các hoạt động KH&CN năm 2019 theo hướng dẫn gửi kèm; cụ thể:

Biểu 3_Đề tài 

Biểu 4_Sản xuất thử nghiệm

Biểu 5 a,b,c_Kết quả nổi bật (Báo cáo kết quả nổi bật năm 2019)

Biểu 6 a,b_Công nghệ sẵn sàng chuyển giao năm 2019

Biểu 8_ Hợp tác quốc tế

Biểu 11_Công trình công bố (11a: SCI - SCI-E; 11b: VAST1; 11c: ISSN; 11d: VAST2)

(Xem chi tiết các phụ lục trên Website Viện Hóa học: vienhoahoc.ac.vn/thông báo)

Các báo cáo bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp - CV. Nguyễn Thị Hiểu) file điện tử gửi về địa chỉ: vanthu@ich.vast.vn trước 16h30 ngày 15/11/2019 để kịp tổng hợp báo cáo theo đúng thời hạn quy định.

Thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 
 
 
Biểu 5 xem tại đây: 

 
                                                                                                                                    Xử lý tin: Viện Hóa học