Vietnam English

Thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (vòng 1) thuộc đợt xét tuyển viên chức đợt III, năm 2019 của Viện Hóa học


TT

Họ và tên

Năm
sinh

Đơn vị công tác

Kết quả

I. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

 

 

1

Lưu Đức Phương

1985

Phòng CN các chất có HT sinh học, Viện Hóa học

Đạt

2

Phạm Thị Thu Trang

1989

Phòng Hóa học bề mặt,

Viện Hóa học

Đạt

3

Nguyễn Thị Linh

1994

Thí sinh tự do

Đạt

II. Chuyên ngành: Hóa vô cơ - hóa lý 

 

4

Quách Thị Minh Thu

1979

Trung tâm các Phương pháp phổ ứng dụng, Viện Hóa học

Đạt

III. Chuyên ngành: Hóa môi trường 

5

Trần Đăng Thuần

1982

Phòng Phân tích ứng dụng,

Viện Hóa học

Đạt

6

Đào Duy Khánh

1986

Phòng Hóa môi trường,

Viện Hóa học

Đạt

Các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (vòng 1) trên đây, sẽ được tham dự phỏng vấn (vòng 2) theo Giấy thông báo triệu tập.