Vietnam English

Thông báo

Kế hoạch, nội dung xét tuyển viên chức đợt III năm 2019


A. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN (Vòng 2)

- Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 06 thí sinh

- Số lượng thí sinh đủ điều kiện: 06 thí sinh theo 03 chuyên ngành sau:

I.     Chuyên ngành Hóa Hữu cơ

1. CN. Nguyễn Thị Linh, Thí sinh tự do

2. TS. Lưu Đức Phương, Phòng CN các chất có HT sinh học, Viện Hóa học

3. ThS. Phạm Thị Thu Trang, phòng Hóa học bề mặt, Viện Hóa học

II. Chuyên ngành Vô cơ - Hóa lý

1.   TS. Quách Thị Minh Thu, TT. các PP phổ ứng dụng, Viện Hóa học

III. Chuyên ngành Hóa môi trường

1. ThS. Đào Duy Khánh, Phòng Hóa môi trường, Viện Hóa học

 2. TS. Trần Đăng Thuần, Phòng phân tích ứng dụng, Viện Hóa học

B. KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN: (Lịch xét tuyển kèm theo)

1. Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 00’, Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

2. Địa điểm: Phòng 205, tầng 2, nhà 8 tầng, Viện Hóa học

C. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị và các thí sinh được biết./.

                                                                                                                                    Xử lý tin: Viện Hóa học