Vietnam English

Thông báo

Nâng lương sáu tháng cuối năm 2019

Viện Hoá học có 23 cán bộ viên chức có đủ điều kiện về thời gian để nâng lương thường xuyên đợt 6 tháng cuối năm 2019, bao gồm 17 cán bộ biên chế và 06 cán bộ hợp đồng (có danh sách chi tiết kèm theo Công văn).

Viện Hoá học yêu cầu Trưởng các đơn vị và cá nhân rà soát thông tin nâng lương trên; cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nhu cầu nâng lương thì làm đơn gửi về Viện Hóa học (qua CVC. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 22/6/2019 để tổng hợp trình Hội đồng lương xem xét, giải quyết.

Hội đồng lương không xem xét, giải quyết đối với trường hợp cá nhân nộp đơn sau thời hạn trên và cá nhân nào không có đơn đề nghị coi như không có nhu cầu nâng lương.

Việc nâng lương là quyền lợi trực tiếp của người lao động, đề nghị Trưởng các đơn vị và các cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

(Mẫu đơn đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên được đăng tải từ Website: http://vienhoahoc.ac.vn)