Vietnam English

Thông báo

Thông báo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

            Thực hiện công văn số: 673/VHL-KHTC ngày 25/3/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng và dự toán ngân sách KHCN năm 2020, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả các hoạt động KH&CN theo hướng dẫn gửi kèm; cụ thể:

Biểu 1_Sơ kết (Tổng hợp kết quả thực hiện đề tài các cấp thực hiện sáu tháng đầu năm 2019)

Biểu 2_Sơ kết (Kết quả hoạt động KHCN năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019)

Biểu 3.1_Sơ kết (Kết quả hoạt động KHCN nổi bật năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019)

Biểu 3.2_Sơ kết (Kết quả của Chương trình KHCN cấp Quốc gia 3 năm 2016-2019 và 6 tháng đầu năm 2019)

Biểu 8_Kế hoạch (Tổng hợp đề tài các cấp thực hiện năm 2020)

Biểu 9.1_Kế hoạch (Kế hoạch thực hiện chương trình KHCN cấp Quốc gia giao Viện Hàn lâm quản lý năm 2020)

Biểu 9.1_Kế hoạch (Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm năm 2020)

(Xem chi tiết các phụ lục trên Website Viện Hóa học: vienhoahoc.ac.vn/thông báo)

Các báo cáo bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp - CV. Nguyễn Thị Hiểu) file điện tử gửi về địa chỉ: vanthu@ich.vast.vn trước 16h30 ngày 10/5/2019 để kịp tổng hợp báo cáo theo đúng thời hạn quy định.