Vietnam English

Thông báo

Báo cáo tổng kết công tác 2018 và kế hoạch năm 2019

            
            Thực hiện công văn số: 2197/VHL-KHTC ngày 19/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả các hoạt động KH&CN năm 2018 theo hướng dẫn gửi kèm; cụ thể:

Biểu 3_Đề tài  (Tổng hợp danh mục đề tài thực hiện năm 2018)

Biểu 4_Sản xuất thử nghiệm (Tổng hợp danh mục dự án SX- Thử nghiệm năm 2018)

Biểu 5 a,b,c_Kết quả nổi bật (Báo cáo kết quả nổi bật năm 2018)

Biểu 6 a,b_Công nghệ sẵn sàng chuyển giao năm 2018

Biểu 8_ Hợp tác quốc tế

Biểu 11_Công trình công bố

(Xem chi tiết các phụ lục trên Website Viện Hóa học: vienhoahoc.ac.vn/thông báo)

Các báo cáo bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp - CV. Nguyễn Thị Hiểu) file điện tử gửi về địa chỉ: vanthu@ich.vast.vn trước 16h30 ngày 15/11/2018 để kịp tổng hợp báo cáo theo đúng thời hạn quy định.

 
                                                                                                                                                      Xử lý tin: Viện Hóa học