Vietnam English

Thông báo

Thông báo lần 2 Hội nghị Khoa học quốc tế "Hóa học vì sự phát triển bền vững" nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hóa Học

 

The second announcement
Of the international scientific conference on “Chemmistry for sustainable development
40th Anniversary of The
Institute of Chemistry
Vietnam Academy of Science and Technology
 

Institute Of Chemistry, VAST

Hanoi,Vietnam

September  10-11, 2018

 

We cordially invite you to attend the international scientific conference on “Chemistry for Sustainable Development“ (CSD2018) on the 40th anniversary of The Institute of Chemistry (ICH), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) which will be held in Hanoi on September 10-11, 2018.