Vietnam English

Thông báo

Nâng lương thường xuyên đợt 6 tháng cuối năm 2018

Viện Hoá học có 30 cán bộ viên chức đến kỳ nâng lương thường xuyên đợt 6 tháng cuối năm 2018, bao gồm 23 cán bộ biên chế và 07 cán bộ hợp đồng (có danh sách chi tiết kèm theo Công văn).

Viện Hoá học yêu cầu Trưởng tập thể và các cá nhân rà soát thông tin nâng lương trên; cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nhu cầu nâng lương thì làm đơn gửi về Viện Hóa học (qua CVC. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 07/07/2018 để tổng hợp trình Hội đồng lương xem xét, giải quyết.

Hội đồng lương không xem xét, giải quyết đối với trường hợp cá nhân nộp đơn sau thời hạn trên và cá nhân nào không có đơn đề nghị coi như không có nhu cầu nâng lương.

Việc nâng lương là quyền lợi trực tiếp của người lao động, đề nghị Trưởng các đơn vị và các cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

 
                                                                                                                                                   Xử lý tin: Viện Hóa học