Vietnam English

Thông báo

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019

Thực hiện công văn số: 958/VHL-KHTC ngày 14/5/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, xây dựng kế hoạch  và dự toán ngân sách năm 2019, Viện Hóa học đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tóm tắt kết quả các hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm 2018 theo hướng dẫn gửi kèm; cụ thể:

Biểu 1_Sơ kết (Danh mục đề tài các cấp thực hiện 6 tháng đầu năm 2018)

Biểu 2_Sơ kết  (Kết quả hoạt động KHCN năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018)

Biểu 3_Sơ kết  (Kết quả hoạt động khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018)

Biểu 8_Kế hoạch (Tổng hợp kế hoạch đề tài các cấp thực hiện năm 2019)

Biểu 9.1_Kế hoạch (Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình KH&CN cấp quốc gia giao cho Viện Hàn lâm quản lý năm 2019)

Biểu 9.2_Kế hoạch (Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam)

(Xem chi tiết các phụ lục trên Website Viện Hóa học: vienhoahoc.ac.vn/thông báo)

Các báo cáo bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp - CV. Nguyễn Thị Hiểu. File điện tử gửi về địa chỉ: vanthu@ich.vast.vn trước 16h30 ngày 22/5/2018 để kịp tổng hợp báo cáo theo đúng thời hạn quy định.