Vietnam English

Thông báo

Đăng ký danh sách cán bộ viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch, thăng hạng

Thực hiện Công văn số 738/VHL-TCCB ngày 13/4/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về báo cáo cơ cấu ngạch và danh sách cán bộ công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch, thăng hạng; Viện Hóa học gửi nội dung Công văn trên đến các đơn vị trực thuộc và yêu cầu Trưởng các đơn vị rà soát, cá nhân nào có nhu cầu và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh (quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ) thì đăng ký dự thi về phòng Quản lý tổng hợp - Viện Hóa học đến 15 giờ, thứ Năm, ngày 26/4/2018.

Chức danh đăng ký dự thi thăng hạng gồm:

1. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I

- Từ Nghiên cứu viên chính (hạng II) lên Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)

- Từ Kỹ sư chính (hạng II) lên Kỹ sư cao cấp (hạng I)

2. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

- Từ Nghiên cứu viên (hạng III) lên Nghiên cứu viên chính (hạng II)

- Từ Kỹ sư (hạng III) lên Kỹ sư chính (hạng II)

(Công văn số 738/VHL-TCCB của Viện Hàn lâm và mẫu danh sách cán bộ đủ điều kiện dự thi thăng hạng đề nghị tải từ trang Web của Viện Hóa học theo địa chỉ: vienhoahoc.ac.vn)

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện./.