Vietnam English

Thông báo

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2018

Ngày 05/3/2018, Ban kiểm tra, sát hạch của Hội đồng xét tuyển viên chức 2018 đã  tổ chức phỏng vấn trình độ năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ của các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức.

Kết quả xét tuyển của các thí sinh như sau:

TT

Họ và tên thí sinh

Điểm học tập theo tín chỉ

(thang điểm 200)

Điểm phỏng vấn (thang điểm 200)

Tổng số điểm thi (thang điểm 400)

I.   Chuyên ngành Hóa phân tích - môi trường

1

Trần Thị Lan Phương

166,5

181,5

348,0

2

Nguyễn Thị Hạnh

158,4

92,0

250,4

II. Chuyên ngành Hóa Hữu cơ

1

Nguyn Th Thúy Hng

164

183,5

347,5

2

Nguyễn Trung Đức

126

177,5

303,5

3

Bá Thị Dương

153,5

96

249,5

4

Nguyễn Thị Lưu

143,5

97,5

241,0

 

Căn cứ vào kết quả xét tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, Hội đồng xét tuyển viên chức đề nghị Viện trưởng Viện Hóa học công nhận tuyển dụng 03 thí sinh vào vị trí tuyển dụng:

I.     Nghiên cứu viên - chuyên ngành Hóa phân tích-Môi trường (01 chỉ tiêu):

1.       Trần Thị Lan Phương        Phòng Hóa phân tích

II. Nghiên cứu viên - chuyên ngành Hóa Hữu cơ (02chỉ tiêu):

1. Nguyễn Thị Thúy Hằng      TT. Xuất sắc liên ngành về lĩnh vực các HCTN giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh

2. Nguyễn Trung Đức             Phòng Vật liệu polyme

           Viện Hóa học thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 để các thí sinh và toàn thể cán bộ được biết./.

                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG

 Đã ký

     Nguyễn Văn Tuyến