Vietnam English

Thông báo

Đề xuất các đề tài, dự án nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2019

Thực hiện công văn số: 365/VHL-KHTC ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2019, Viện Hoá học thông báo để các đơn vị đề xuất các đề tài, dự án nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn xây dựng đề xuất; cụ thể:

1.     Đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia (Nhà nước)

2.     Đề xuất nhiệm vụ về KHCN theo Nghị định thư

3.     Đề xuất các nhiệm vụ KHCN ủy quyền của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam thực hiện (SNMT, ĐTCB)

4.     Đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm lâm KH&CN Việt Nam

4.1  Đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm

4.2  Các đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN

4.3  Các đề tài độc lập thuộc chương trình cán bộ trẻ

4.4  Các đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc 7 hướng ưu tiên.

(Xem chi tiết các phụ lục trên Website Viện Hóa học: vienhoahoc.ac.vn/ Thông báo). 

             Các đề xuất bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp CV. Nguyễn Thị Hiểu. File điện tử gửi về địa chỉ: vanthu@ich.vast.vn) trước 16h30 ngày 15/3/2018 để kịp tổng hợp báo cáo theo đúng thời hạn. (Riêng đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia và nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư không phải sơ tuyển nên đề xuất gửi về Viện Hóa học trước ngày 10/5/2018) 
 
BẢN HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU XEM TẠI ĐÂY: 
 
                                                                                                                                 VIỆN HÓA HỌC