Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2016

Viện Hóa học tiếp tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc tiến hành kê khai tài sản, thu nhập như sau:

 1.     Thành phần kê khai

Các cán bộ, viên chức Viện Hóa học đang giữ chức vụ lãnh đạo phòng và tương đương có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (gồm 32 cán bộ theo danh sách đính kèm).

 2.     Hình thức và phạm vi công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Việc kê khai tài sản thu nhập phải được thực hiện đúng qui định tại Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 (Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 7).

Các cán bộ là lãnh đạo Phòng và tương đương phải công khai bản kê tài sản, thu nhập trước cuộc họp của đơn vị với sự có mặt của toàn thể cán bộ, viên chức (hoặc ít nhất phải có mặt 70% số thành viên trong đơn vị).

 Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định trên và tập hợp bản kê khai gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (qua CV. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 20/12/2016 để kịp thời tổng hợp báo cáo.

 Mẫu mới bản kê khai tài sản (phụ lục II) và hướng dẫn kê khai (phụ lục III) được đăng tại trang Web của Viện Hóa học theo địa chỉ: http://vienhoahoc.ac.vn.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP  NĂM 2016


TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Thị Lan Hương

Trưởng phòng Quản lý tổng hợp

2

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó TP. Quản lý tổng hợp

3

Nguyễn Quyết Tiến

Trưởng phòng Hoạt chất Sinh học

4

Đỗ Trung Sỹ

Trưởng phòng CN vật liệu và M. trường

5

Nguyễn Đình Tuyến

Trưởng Phòng Xúc tác ứng dụng

6

Vũ Thị Thu Hà

TP. ứng dụng tin học trong NC HH

7

Phạm Hồng Phong

Phó TP. ứng dụng tin học trong NC HH

8

Đào Hải Yến

Phó TP. Hóa sinh môi trường

9

Trịnh Anh Đức

Phó TP. Hoá Phân tích

10

Lưu Thị Nguyệt Minh

Phó TP. Hoá Phân tích

11

Phạm Thị Bích Hạnh

Phó TP. Polyme Thiên nhiên

12

Đào Quốc Hương

Trưởng Phòng Hoá Vô cơ

13

Phạm Văn Lâm

Phó TP.  Hóa Vô cơ

14

Trịnh Thị Thủy

Trưởng phòng NC các hợp chất TN

15

Nguyễn T. Hoàng Anh

Phó TP. Nghiên cứu các hợp chất TN

16

Trần Văn Lộc

Trưởng phòng Tổng hợp Hữu cơ

17

Trần T. Phương Thảo

Phó TP. Tổng hợp Hữu cơ

18

Nguyễn Hưng Dũng

Trưởng phòng Phân tích ứng dụng

19

Tạ Thủy Nguyên

Phó TP. Phân tích ứng dụng

20

Đinh Gia Thành

Phó TP. Vật liệu Polyme

21

Dương Ngọc Tú

Trưởng phòng Sinh Dược

22

Đặng T. Tuyết Anh

Phó TP. Hóa dược

23

Đoàn Duy Tiên

TP. Công nghệ các chất có HTSH

24

Thành Thị Thu Thủy

Giám đốc TT. các Phương pháp phổ UD

25

Đặng Vũ Lương

Phó Giám đốc TT. các Phương pháp phổ UD

26

Ngô Trịnh Tùng

TP. Polyme chức năng và Vật liệu Nano

27

Hoàng Mai Hà

Phó TP. Polyme chức năng và Vật liệu Nano

28

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó TP. Hóa sinh ứng dụng

29

Nguyễn Quang Trung

Trưởng phòng Hóa học xanh

30

Trần Quang Vinh

Phó TP. Hóa học xanh

31

Dương Tuấn Hưng

Quyền Trưởng phòng Hóa Môi trường

32

Mai Thị Thanh Thùy

Phó TP. Điện hóa ứng dụng