Vietnam English

Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

 

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức đợt III, năm 2016 như sau:

 I. CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG  VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

1. Chức danh, số lượng tuyển dụng:            

- Chức danh: Chuyên ngành Hóa Cao phân tử

- Số lượng:     01 nghiên cứu viên

2. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển

 II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1.     Điều kiện:

- Là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa cao phân tử

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hóa cao phân tử

- Có công trình khoa học công bố trên kỷ yếu hội nghị hoặc các tạp chí khoa học trong nước hoặc Quốc tế.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-   Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu số 1)

b. Bản sao giấy khai sinh

c. Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 2)

d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch công chứng)

đ. Danh mục và các công trình khoa học công bố trên kỷ yếu hội nghị hoặc các tạp chí khoa học trong nước hoặc Quốc tế (bản photo).

e. Xác nhận có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu Hóa học.

f. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong khoảng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

g. Hai ảnh cỡ 4x 6cm; 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày 15/11/2016  đến hết ngày 12/12/2016 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ)

3.     Lệ phí:  260.000đ/thí sinh

4. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Phòng Quản lý Tổng hợp (P.202), Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Địa chỉ: nhà A18, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại:  043 7912184;   

- Email: vpvhoa@yahoo.com.vn

- Website:  vienhoahoc.ac.vn

 


Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                   Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 

 

Họ và tên:                                                                    Nam/Nữ:                    Dân tộc:

Ngày sinh:                                                                          

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có):

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của Viện Hóa học, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức ở vị trí việc làm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của Viện Hóa học.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của Viện Hóa học.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1.       Bản sơ yếu lý lịch tự thuật

2.       Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:

………………………………………..

………………………………………..

3.   Danh mục và các công trình khoa học công bố trên kỷ yếu hội nghị hoặc các tạp chí khoa học trong nước hoặc Quốc tế (bản photo).

4.   Xác nhận có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu Hóa học

5.   Giấy chứng nhận sức khỏe (do c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn cÊp quËn, huyÖn trë lªn cÊp cã gi¸ trÞ trong 6 th¸ng tÝnh ®Õn ngµy nép hå s¬ dù tuyÓn).

6.   Bản sao giấy khai sinh

7. Hai phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc) và 02 ảnh cỡ 4 x 6

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                                                    

Kính đơn

(ký và ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 2

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

  Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam, Nữ. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Sinh năm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cấp tại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày  . . . . . .tháng   . . .  năm . . . . . . .

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

                                                   Số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                Ký hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                Năm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 


 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên thường gọi: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh ngày: . . . . . tháng . . . . . .  năm . . . . . . . . . tại . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nguyên quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dân tộc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . Tôn giáo: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thành phần bản thân hiện nay. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trình độ văn hóa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trình độ ngoại ngữ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày . . . . . . . . . . tháng . . . . . . . . . . .. . năm . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi kết nạp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tình trạng sức khỏe hiện nay: . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cấp bậc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lương chính hiện nay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngày xuất ngũ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tuổi  . . . . . . . . nghề nghiệp  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trước Cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu ? (Ghi rõ tên cơ quan xí nghiệp hiện nay làm gì)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Họ và tên mẹ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tuổi  . . . . . . . . nghề nghiệp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trước Cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từ năm 1955 đến nay làm gì ? Ở đâu ? (Ghi rõ tên cơ quan xí nghiệp hiện nay làm gì)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, trình độ chính trị của từng người)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Họ và tên vợ hoặc chồng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tuổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghề nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi làm việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Họ và tên các con: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tuổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghề nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

 

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỶ LUẬT VÀ KHEN THƯỞNG

Khen thưởng . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kỷ luật: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

 

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

 

Ngày        tháng      năm 2016

Người khai ký tên