Vietnam English

Thông báo

Thông báo lịch học chuyên ngành Vô cơ; Hóa lý thuyết và Hóa lý

LỊCH HỌC

Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Mã số: 62 44 01 13

Thời gian:   - Sáng bắt đầu từ 9h00’

            - Chiều bắt đầu từ 14h00’

 Địa điểm: Phòng học tầng 4, Học viện Khoa học và Công nghệ

 

TT

Tên môn học

Giáo viên giảng dạy

Họ và tên NCS

Ngày học

Học phần bắt buộc

1

Hóa học chất rắn hiện đại

PGS.TS Đào Quốc Hương

1. Lê Thị Thanh Liễu
2. Phạm Thái Hưng
3. Lê Thế Tâm
4. Nguyễn Thị Ngọc Linh

5. Lương Viết Cường

21-23/11/2016

2

Hóa học nano và vật liệu cấu trúc nano

PGS.TS Trần Đại Lâm

1. Lê Thị Thanh Liễu
2. Phạm Thái Hưng
3. Lê Thế Tâm
4. Nguyễn Thị Ngọc Linh

5. Lương Viết Cường

13-15/12/2016

3

Các phương pháp vật lý, hóa lý và hóa học xác định cấu trúc và tính chất của vật liệu vô cơ

PGS.TS Nguyễn Tiến Tài

1. Lê Thị Thanh Liễu
2. Phạm Thái Hưng
3. Lê Thế Tâm
4. Nguyễn Thị Ngọc Linh

5. Lương Viết Cường

15-17/11/2016

Học phần tự chọn

1

Hóa vô cơ lý thuyết và cơ chế các phản ứng vô cơ

GS.TS Triệu Thị Nguyệt

1. Lê Thị Thanh Liễu
2. Lê Thế Tâm
3. Nguyễn Thị ngọc Linh

4. Phạm Thái Hưng

5. Lương Viết Cường

24-26/11/2016

2

Hóa sinh vô cơ

PGS.TS Lê Thanh Chi

1. Lê Thị Thanh Liễu
2. Lê Thế Tâm
3. Nguyễn Thị ngọc Linh

1. Phạm Thái Hưng

2. Lương Viết Cường

6-8/12/2016

 

LỊCH HỌC

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý

Mã số: 62 44 01 19

Thời gian:   - Sáng bắt đầu từ 9h00’

- Chiều bắt đầu từ 14h00’

Địa điểm: Phòng họp 205-207 nhà A12, Viện Kỹ thuật nhiệt đới

 

TT

Tên môn học

Giáo viên giảng dạy

Họ và tên NCS

Ngày học

Học phần bắt buộc

1

Xúc tác và động học các quá trình và kỹ thuật phản ứng

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

TS. Nguyễn Đình Tuyến

1.   Nguyễn Đức Hải

2.  Vũ Thị Hòa
3. Trương Thị Nam
4. Nguyễn Văn Khanh
5. Nguyễn Duy Toàn
6. Hồ Ngọc Minh
7. Nguyễn Thị Thơm

14-16/12/2016

2

Điện hóa học hiện đại

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà

1. Nguyễn Đức Hải

2. Vũ Thị Hòa
3. Trương Thị Nam
4. Nguyễn Văn Khanh
5. Nguyễn Duy Toàn
6. Hồ Ngọc Minh
7. Nguyễn Thị Thơm

28-30/11/2016

3

Các phương pháp nghiên cứu hóa lý hiện đại ứng dụng trong hóa học

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dung

1. Nguyễn Đức Hải

2. Vũ Thị Hòa
3. Trương Thị Nam
4. Nguyễn Văn Khanh
5. Nguyễn Duy Toàn
6. Hồ Ngọc Minh
7. Nguyễn Thị Thơm

24-26/11/2016

Học phần tự chọn

1

Hóa học môi trường

PGS.TS. Ngô Kim Chi

1. Nguyễn Đức Hải

2. Trương Thị Nam
3. Nguyễn Văn Khanh
4. Nguyễn Duy Toàn
5. Hồ Ngọc Minh
6. Nguyễn Thị Thơm

21-23/11/2016

2

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

PGS.TS. Lê Xuân Quế

1.  Nguyễn Đức Hải

2.  Vũ Thị Hòa
3. Nguyễn Thị Thơm

1. Trương Thị Nam

14-16/11/2016

3

Polyme dẫn và cảm biến điện hóa

PGS.TS. Trần Đại Lâm

1.   Vũ Thị Hòa
2. Nguyễn Văn Khanh
3. Nguyễn Duy Toàn
4. Hồ Ngọc Minh

6-8/12/2016