Vietnam English

Thông báo

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Thực hiện việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Viện Hóa học yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung sau:

-       Phổ biến việc đánh giá viên chức năm 2016 đến các cán bộ trong đơn vị

-       Hướng dẫn viên chức viết báo cáo kiểm điểm và tự đánh giá theo các mức:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Hoàn thành nhiệm vụ

+ Không hoàn thành nhiệm vụ

-       Tổ chức họp để  lấy ý kiến đóng góp đối với từng cá nhân, các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

(mẫu Biên bản họp và phiếu đánh giá được đăng trên trang Web của Viện)

 Biên bản họp phòng và phiếu đánh giá, phân loại của các viên chức được gửi về Phòng Quản lý tổng hợp (qua CV. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 30/11/2016, để Viện tiến hành các thủ tục phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

 Viện Hóa học thông báo để các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./.

   

VIỆN HOÁ HỌC

Phòng ………………..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2016

Họ và tên: ........................................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: ..............................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……….. Hệ số lương:........................

 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

...........................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

.......................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

..................................................................................................................................

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

.......................................................................................................................................

 

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ (lãnh đạo phòng)

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

.......................................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

.......................................................................................................................................

 II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

.......................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

  

Ngày        tháng 11 năm 2016
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

Ngày        tháng 11 năm 2016
Trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

  

 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

.......................................................................................................................................

 

 

Ngày        tháng 11 năm 2016

VIỆN TRƯỞNG

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

VIỆN HÓA HỌC

PHÒNG ………………..

BIÊN BẢN HỌP PHÒNG

V/v đánh giá, phân loại viên chức năm 2016

 Đơn vị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuộc họp bắt đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trưởng đơn vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thư ký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số cán bộ tham gia dự họp :……./ Tổng số cán bộ của đơn vị :……… . . . . . . . . .

NỘI DUNG CUỘC HỌP :

Trưởng đơn vị phổ biến việc đánh giá, phân loại viên chức năm 2016 theo Công văn số     /VHH ngày     /11/2016 của Viện trưởng Viện Hóa học

Sau khi nghe báo cáo công việc và đánh giá, phân loại viên chức của các cá nhân; các viên chức trong đơn vị đã đóng góp ý kiến đối với từng cá nhân như sau:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Kết luận:

Các viên chức trong đơn vị được đánh giá, phân loại như sau:

 

 

TT

 

Họ và tên

Đánh giá, phân loại viên chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG