Vietnam English

Thông báo

Bổ sung lý lịch, cán bộ, công chức, viên chức

Để tăng cường công tác quản lý và cập nhật đầy đủ các thông tin trong hồ sơ cán bộ được kịp thời, Viện Hóa học đề nghị các cán bộ công chức, viên chức
(kể cả hợp đồng lao động) thực hiện:

1. Kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin trong Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức; thời gian tính từ tháng 4/2014 đến nay.

 2. Bổ sung các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan đến đương sự phát sinh trong thời gian trên.

(Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức được đăng tải từ Website: http://vienhoahoc.ac.vn)

Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc tập hợp đầy đủ Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức của đơn vị và gửi về phòng Quản lý tổng hợp (qua
CV. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 30/11/2016.

 Viện Hóa học thông báo để các đơn vị và các cán bộ công chức, viên chức được biết và thực hiện./. 

Mẫu lý lịch tải tại đây: 

Mẫu 4a-BNV/2007

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: VIỆN HÓA HỌC

Số hiệu CB, CC ………………

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC:……………………………………………………..

 

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

(Từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2016)

 

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

2. Ngày tháng năm sinh:………………………….. Giới tính (Nam/nữ)………………………………………..

3. Chức vụ (chức danh) hiện tại:……………………………………………………………..…………………..

(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

4. Ngạch công chức (viên chức):…………………………………..., Mã ngạch:………………………………..

5. Bậc lương:……, Hệ số:……..Ngày hưởng……/…./………Phụ cấp chức vụ:…… Phụ cấp khác:…………

6. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:……./……/…………. Ngày chính thức:……/……./…………………

 

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Hình thức đào tạo, BD

Văn bằng, chứng chỉ

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…; Văn bằng TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư…… hoặc chứng chỉ

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới) ………………………………………………………………..………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

V. ĐI NƯỚC NGOÀI (từ 6 tháng trở lên tính từ ngày……/……/…… đến ngày……/……/…… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………....

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

        Hà Nội, ngày…… tháng….. năm 2016

               Người khai bổ sung

(              Ký tên, ghi rõ họ tên)

                  

 

                      Hà Nội, ngày…… tháng 11 năm 2016

                             TL.VIỆN TRƯỞNG

          TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ TÔNG HỢP

 

 

                                Phan Thị Lan Hương