Vietnam English

Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và kế hoạch, nội dung xét tuyển viên chức đợt II, năm 2016

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và kế hoạch, nội dung

xét tuyển viên chức đợt II, năm 2016

          A. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

- Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 12

- Số lượng thí sinh đủ điều kiện: 12, bao gồm 04 chuyên ngành sau:

           I.     Chuyên ngành Hóa Hữu cơ:

1.    Nguyễn Trung Đức      Phòng Vật liệu Polyme

2.    Lê Th Thu Hà             Phòng Tng hp hu cơ

3.    Hồ Thị Oanh               Phòng Công nghệ vật liệu và Môi trường

4.    Lại Thị Thúy               Phòng Polyme thiên nhiên

5.    Trần Thị Yến              TTSX  liên ngành về HCTN giữa VN và VQ Anh

 II. Chuyên ngành Hóa Vô cơ:

1.     Nguyễn Thị Vân Anh  Phòng Điện hóa ứng dụng

2.     Quách Thị Minh Thu   TT các phương pháp phổ ứng dụng

 III. Chuyên ngành Hóa phân tích

1.     Đào Duy Khánh          Phòng Hóa môi trường

2.     Đặng Thị Mai              Phòng Hóa sinh môi trường

3.     Trịnh Hồng Quân        Phòng Hóa Phân tích

 IV. Chuyên ngành Hóa Cao phân tử:

1. Trần Thị Thanh Hợp   Phòng NC Polyme chức năng và VL nano

2. Hoàng Thị Phương      Phòng Vật liệu Polyme

B. KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8.30’, Thứ Sáu, ngày 21/10/2016

2. Địa điểm: Phòng 201, nhà 8 tầng, Viện Hóa học

      C. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị và các thí sinh được biết./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG