Vietnam English

Thông báo

Thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2016

            Ngày 24/02/2016, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở năm 2016 (Thành lập theo quyết định số 16/QĐ-VHH ngày 29/01/2016) đã họp và thống nhất kết quả thẩm định như sau:

          Căn cứ kết quả thẩm định, các đơn vị hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ theo ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định gửi về phòng Quản lý tổng hợp (CV, Nguyễn Thị Hiểu) trước ngày 05/3/2016 để kiểm tra và trình Lãnh đạo Viện phê duyệt.

          Một số quy định cần lưu ý:

-      Số lượng quyển thuyết minh nộp: 03 quyển (theo mẫu đính kèm hoặc xem trên Website: Vienhoahoc.ac.vn): MẪU THUYẾT MINH TẢI TẠI ĐÂY

-      Sản phẩm bắt buộc của nhiệm vụ là bài báo khoa học phải ghi lời cảm ơn Viện Hóa học và ghi rõ mã số của nhiệm vụ.

-      Các nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở năm 2016 không đủ sản phẩm theo đăng ký sẽ bị thu hồi lại 20% kinh phí đối với đề tài loại 100 trđ và 10% kinh phí đối với đề tài loại 40 trđ.

-      Các đơn vị có nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở năm 2016 nghiệm thu không đạt yêu cầu sẽ không được đăng ký nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở năm 2017.

 
         Viện Hóa học thông báo và đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy đinh./. 

         

 
VIỆN TRƯỞNG
(đã ký) 
Nguyễn Văn Tuyến